Opłaty działkowe obowiązujące dla ROD "Puszcza" w Szczecinie

Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie informuje, że w roku 2019 obowiązują następujące opłaty z tytułu użytkowania działek.

Opłaty stałe:

  • składka członkoska:                                        - 6,00 zł
  • opłata ogrodowa za każdy m2 działki:               - 0,75 zł
  • pobór wody: wg wskazań wodomierza za m3:   - 0,90 zł
    lub
    ryczałt za każdy m2 powierzchni działki:      - 0,35 zł (w przypadku braku wodomierza lub odczytu)
  • wywóz odpadów komunalnych:                        - 65,00 zł
  • zaliczka na zużytą wodę                                  - 35,00zł

Termin opłat z tyt. opłaty ogrodowej, za wywóz odpadów komunalnych i składkę członkowską upływa w dniu 30.06.2019r., a za pobór wody w dniu 30.10.2019, co wynika z  § 83 ust. 1 i 2 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz Uchwał: Nr 7/2019, Nr 8/2019, Nr 9/W/2019 Walnego Zebrania z dnia 05.kwietnia 2019r.

Nie spisanie stanu wskazań wodomierza w terminie do 30. września 2019r., skutkować będzie obciążeniem szacunkowym, poprzez naliczenie ryczałtu średnich opłat z tytułu zużycia wody z ostatnich 3 lat - zgodnie z Uchwałą Nr 5/W/2018 Walnego Zebrania.

Opłaty uiszczać można osobiście w kasie znajdującej się w Domu Działkowca na terenie ogrodu, w każdy czwartek w godz. 17:00-19:00, lub przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza" w Szczecinie.

Nr konta: 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709

W tytule przelewu podać: „opłata ogrodowa”, imię, nazwisko użytkownika i nr działki.


Opłaty inwestycyjne:

Wysokość opłaty na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej" - Uchwała Nr 14/W/2019 z dnia 05.04.2019r. Walnego Zebrania.

· 1200,00 zł na rok 2019 w terminie płatności do 30. czerwca 2019r

uwaga: osoby które wpłaciły zaliczkę w wysokości 100zł na wykonanie projektu, lub dokonały jakichkolwiek innych wpłat na poczet elektryfikacji wynikających z uchwały nr 11/W/2018 z dn. 20.04.2019 - kwotę należności za rok 2019 (1200,00 zł) pomniejszają o dokonane już na ten cel wpłaty.

 

Nr konta : 77 1050 1559 1000 0022 6560 9145

W tytule przelewu podać: „Budowa  instalacji elektrycznej”, imię, nazwisko użytkownika i nr działki.


Dokumenty do pobrania:


Wysokość opłaty na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej" - Uchwała Nr 9/2016 z dnia 22.04.2016r. Walnego Zebrania

W DNIU 05.04.2019 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD W ROD PUSZCZA PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 13/W/2019 O ODSTĄPIENIU OD REALIZACJI WW. ZADANIA INWESTYCYJNEGO I PRZEKAZANIU ZGROMADZONYCH NA TEN CEL ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO "Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej".

WSZELKIE WPŁATY DOKONANE NA TEN CEL PODLEGAJĄ ROZLICZENIU NA POCZET BIEŻĄCYCH NALEŻNOŚCI (POD WARUNKIEM BRAKU ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH OGRODOWYCH) LUB ZWROTOWI NA WNIOSEK AKTUALNEGO UŻYTKOWNIKA DZIAŁKI.


Opłaty dla Nowych Działkowców w roku nabycia prawa do użytkowania działki - tzw. podwyższona opłata ogrodowa w roku nabycia prawa do działki, na którą składają się:

· opłata  inwestycyjna wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD               -  857,00 zł

+    składka członkoska                                                                            - 6,00 zł

· opłata na zarządzanie ROD wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD      -  200,00 zł

Opłaty uiszczać można w kasie ogrodu znajdującej się w Domu Działkowca na terenie ogrodu w każdy czwartek w godz. 17:00-19:00 lub przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza" w Szczecinie

Nr konta: 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709

W tytule przelewu podać: „Podwyższona opłata ogrodowa”, imię, nazwisko użytkownika i nr działki.

opłata wynikająca z uchwały nr 12/2015 walnego zebrania sprawozdawczego PZD w ROD „Puszcza” w Szczecinie z dnia 24.05.2014 r. dotyczącej obowiązku wymiany w roku 2015 r. wodomierzy montowanych do 2011 roku włącznie