Odsetki za opóźnienie

Aktualności

Drodzy Działkowcy, w związku z licznymi wątpliwościami i zapytaniami kierowanymi do Zarządu ROD „Puszcza” w sprawie zasadności naliczania odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłaty inwestycyjnej wynikającej z uchwały nr 9/2016 z dnia 22.04.2016r. walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD ROD "Puszcza", Zarząd informuje, że wszelkie opłaty naliczane są na podstawie Regulaminu ROD i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

 

  • Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 5 Regulaminu ROD z dn. 01.10.2015:

Działkowiec ma w szczególności obowiązek uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku zwłoki - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi"..

  • Dodatkowo zgodnie §18 ust. 1 Regulaminu ROD z dn. 01.10.2015:

W przypadku nie opłacenia opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminach, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę ,  licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.”

  • Wezwania do zapłaty wysyłane są do Państwa na podstawie §19 ust. 1 Regulaminu

ROD z dn. 01.10.2015, który brzmi: „W przypadku opóźnienia wpłaty opłat ogrodowych, zarząd ROD wzywa na piśmie działkowca do dokonania wpłaty należności w oznaczonym terminie informując jednocześnie, że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie.”

  • Opłata inwestycyjna jest opłatą ogrodową na mocy § 83 ust. 3. pkt 1 Regulaminu

ROD z dnia 01.10.2015: „Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej“.

 

Odsetki ustawowe wynikają z art. 481 - Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

Art. 481.

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

§ 21. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

§ 22. Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.

§ 23. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych za opóźnienie, także w przypadku dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

§ 24. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Aktualna stopa referencyjna NBP wynosi 1,5% w związku z czym aktualne odsetki ustawowe wynoszą (1,5% + 5,5%) 7% w skali roku.

Odsetki są wyliczane wg wzoru:

Kz x L x O
--------------   =   On
365

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:
Kz - kwotę zaległości,
L - liczbę dni zwłoki - opóźnienia,
O - stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczbę dni w roku,
On - kwotę odsetek,

Żywimy nadzieję, iż przedstawione przepisy rozwieją Państwa wątpliwości, a jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą o terminowe regulowanie należności, co umożliwi szybszą realizację  zadań inwestycyjnych oraz usprawni bieżące funkcjonowanie ROD Puszcza.