Sprawozdanie dot. zebranych środków na budowę sieci wodociągowej na dzień 13 lutego 2018r.

Aktualności

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, iż zaplanowana inwestycja w postaci budowy nowej sieci wodociągowej na terenie ROD „Puszcza”, podjęta uchwałą nr 09/2016 w dniu 22.04.2016, jest na etapie gromadzenia środków finansowych niezbędnych do jej realizacji, zgodnie z harmonogramem zawartym w uchwale.

Jako stowarzyszenie nie osiągamy żadnych dochodów, a opłaty ogrodowe wnoszone przez Działkowców pokrywają jedynie koszty bieżącego funkcjonowania naszego ogrodu i nie pozwalają na realizację jakichkolwiek znaczących inwestycji. Zarząd nie planuje kredytowania inwestycji ze środków pozyskanych z kredytów bankowych, gdyż koszty kredytu dodatkowo obciążyły by Działkowców. W związku z czym realizacja wyżej wymienionej inwestycji może się rozpocząć po zgromadzeniu kwoty stanowiącej przynajmniej 90% wartości inwestycji. Zgodnie z harmonogramem termin wpłaty ostatniej, trzeciej raty opłaty inwestycyjnej dot. budowy nowej sieci wodociągowej zaplanowanej na realizację zadania, upływa w dniu 30.09.2018 roku. Zakładając, że Działkowcy wpłacą wymagane środki zgodnie z harmonogramem, a warunki atmosferyczne pozwolą na realizację inwestycji, proces inwestycyjny rozpocznie się w październiku 2018 roku. 

Aktualnie Zarząd zintensyfikował działania windykacyjne zmierzające do zgromadzenia wymaganych środków od Działkowców w uchwalonym terminie, co umożliwi rozpoczęcie inwestycji zgodnie z planem.

Wszystkie środki zebrane tytułem opłaty inwestycyjnej są zgromadzone na koncie bankowym. Wszelkie wpłaty są ewidencjonowane w indywidualnych kartotekach działkowych. Odsetki wpłacane przez Państwa z tytułu zwłoki w płatnościach, również są przeznaczane na cele inwestycyjne. Każdy z Członków stowarzyszenia PZD, będący użytkownikiem działki na terenie ROD „Puszcza” ma prawo zapoznać się z rejestrem dokonanych wpłat i stanu opłat z tytułu opłaty inwestycyjnej dot. budowy nowej sieci wodociagowej, prowadzonym przez Zarząd ROD „Puszcza”. W tym celu zapraszamy Państwa w godzinach Dyżurów Zarządu - do dnia 31.03.18 w piątki,  w godzinach od 17.00 do 19.00,  w Klubie "Bukowe" przy ul. Seledynowej 91a,  na  Osiedlu Bukowym, a od dnia 01.04.2018 w Domu Działkowca na terenie ogrodu, w czwartki od godz. 17.00 do 19.00.

Na dzień 13.02.2018 roku tytułem opłaty inwestycyjnej dot. uchwały 9/2016 z dn. 22.04.2016 zgromadziliśmy następujące środki finansowe:

  • Z tytułu I raty opłaty inwestycyjnej (płatnej do 30.09.16) zebrano kwotę 304 200,00 zł, co stanowi 91,49% należności wymagalnej na dzień 30.09.2016. Z wpłatą I raty na dzień 13.02.18 zalega 59 działek, z czego 7 działkowców dokonało już częściowej spłaty zaległości,  użytkownicy pozostałych 52 działek nie dokonali żadnych wpłat, mimo upływu terminy płatności w dniu 30.09.2016 roku. Ogółem zaległości z tytułu wpłaty I raty opłaty inwestycyjnej na dzień 13.02.18 wynoszą 28 300,00 zł , co stanowi 8,51% ogółu należności.
  • Z tytułu II raty opłaty inwestycyjnej (płatnej do 30.09.2017) zebrano kwotę 268 927,00 zł, co stanowi 80,88% należności wymagalnej na dzień 30.09.2017. Z wpłatą II raty na dzień 13.02.18 zalega 79 działek, z czego 16 działkowców dokonało już częściowej spłaty zaległości,  użytkownicy pozostałych 63 działek nie dokonali żadnych wpłat, mimo upływu terminy płatności w dniu 30.09.2017 roku. Ogółem zaległości z tytułu wpłaty II raty opłaty inwestycyjnej na dzień 13.02.18 wynoszą 63 573,00 zł , co stanowi 19,12% ogółu należności.
  • Z tytułu III raty opłaty inwestycyjnej (płatnej do 30.09.2018) zebrano na dzień 13.02.18, kwotę 5 511,57 zł (16 użytkowników), co stanowi 1,48% należności wymagalnej na dzień 30.09.2018. Wpłaty całości należności z tytułu III raty dokonało 6 użytkowników działek, natomiast kolejnych 9 użytkowników dokonało częściowej wpłaty na poczet należności z tytułu III raty opłaty inwestycyjnej, wymagalnej na dzień 30.09.2018 roku.
  • Ogółem wpłat z tytułu 2 rat opłaty inwestycyjnej na dzień 13.02.18 zgromadzono kwotę 573 127,00 zł, co stanowi 86,18% wymaganych wpłat do dnia 30.09.2017 roku. Z wpłatami na rzecz opłaty inwestycyjnej dotyczącej budowy wodociągu zalega 138 użytkowników działek w ROD „Puszcza”. Jest to kwota 91 873,00 zł., co stanowi 13,82% wpłat wymaganych do dnia 30.09.2017 roku.

Bardzo dziękujemy wszystkim Działkowcom za zaufanie i cierpliwość w kwestii tego zadania inwestycyjnego. Jest to pierwsza tak duża inwestycja na terenie ROD „PUSZCZA”, którego infrastruktura przez ponad 30 lat jego funkcjonowania pozostawała niedoinwestowania na tle pozostałych Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Szczecinie.

Zarząd dołoży wszelkich starań aby podejmowane decyzje i działania były dla Działkowców transparentne i jasne. Zachęcamy do osobistego zgłaszania rzeczowych uwag, pytań i wątpliwości w kwestii funkcjonowania Ogrodu i realizowanych inwestycji, dzięki czemu będziemy mieli możliwość rozmowy i bieżącego rozwiania Państwa wątpliwości co do zasadności podejmowanych decyzji i ponoszonych kosztów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach dyżurów Zarządu, Państwa sugestie ułatwią przygotowanie i zaplanowanie kolejnych niezbędnych inwestycji, o których realizacji zdecydujemy wspólnie na nadchodzącym walnym zebraniu sprawozdawczym Członków Stowarzyszenia PZD, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia  2018 r.  ( piątek ) o godzinie 16 : 30 w  Centrum Kształcenia Sportowego  przy ul. L. Rydla  49 w Szczecinie